Øvelse 9 – Rondering/Eftersøgning

Øvelse 9 – Rondering/Eftersøgning
Rondering/Eftersøgnig.

Fællesbestemmelser.

Ved rundering får føreren opgivet runderingsområdets bredde og med en side eller midterlinie, samt en bevægelsesretning.

Er øvelsen lagt som en egentlig eftersøgningsopgave, får føreren anvist eftersøgningsområdet, der skal være tydeligt afmærket.

Føreren må dirigerer sin hund ved hjælp af fløjte, armbevægelser og naturlig kommandoføring, men overdreven råben og fløjten af føreren og utidig halsgivning af hunden medfører fradrag.

Føreren skal sikre sig, at terrænet bliver tilstrækkelig afsøgt af hunden.

Har hunden fundet figurant eller genstand, må føreren på tegn fra dommeren løbe til stedet.

Figuranten skal visiteres under bevogtning af hunden og derefter føres til dommeren.

For manglende visitation fratrækkes 1 point. Dette gælder dog ikke for unghundeklassen.

Har hunden fundet figurant eller genstand fremme i terrænet, kan føreren, når dommeren har overtaget det fundne, fortsætte runderingen fra det sted, hvor han opholdte sig, da hunden gav hals.

Kommer hund og fører ud over det sted i terrænet, hvor sidste objekt er anbragt, afbrydes øvelsen. Der gives point for den udførte del af øvelsen.

Giver hunden hals ved et sted, hvor en figurant eller en genstand har været anbragt, skal dette ikke medfører fradrag.

Flår hunden i genstand eller figurant, skal det påtales ved anvendelse af strafpoint, der fratrækkes øvelsens samlede point.

Ved anvendelse af strafpoint, skal der samtidig ske fradrag i bevogtning. “Støder” hunden, skal det betragtes som fejl i bevogtningen.

Under rundering må føreren kun bevæge sig fremad eller til siderne. Det område som ligger bag ham må betragtes som forladt.

Er runderingsbanen lagt, så runderingen foregår i medvind, kan det ske, at hund og fører går forbi genstand/figurant, men at hunden under et udslag får færten af passeret genstand/figurant og løber tilbage, i dette tilfælde er genstand/figurant ikke tabt.

Er det derimod føreren der kommanderer sin hund til at rundere bagud, er genstand/figurant tabt.

For at opnå point i halsgivningen, skal det første glam komme fra hunden uden nogen tilskyndelse fra føreren.

Halsgivningen skal være effektiv, hvilket vil sige at hunden skal give hals på en måde, der kan hidkalde føreren.

Bevogtningen skal ske på findestedet, således at man der har mulighed for at søge efter beviser.

Slæber hunden en funden genstand bort fra findestedet skal der ske fradrag i de for bevogtningen fastsatte point.

Kan findestedet ikke lokaliseres, kan der ikke opnås point i bevogtningen.

Hvis hunden under øvelsen undlader at foretage bevogtning og halsgivning ved et funden objekt, men senere vender tilbage og foretager korrekt bevogtning og halsgivning, skal der ske fradrag i både bevogtnings – og halsgivningspoint for objektet.

Fradraget bør normalt være ca. halvdelen af de afsatte point, men det må på en konkret vurdering, f.eks. om hunden flere gange har været ved objektet.

Tilvejebringelse kan ske ved, at en hund apportere et objekt til føreren, eller hundens adfærd bevirker, at føreren ved selvsyn finder et objekt. Det kan også ske ved at føreren selv finder objektet.

Såfremt en fører ikke foretager gerningsstedsarbejde ved et fundet objekt, fratrækkes 1 point i rundering. Dette gælder dog ikke unghundeklassen.

Kriminal – Vinderklassen: Kombination af øvelserne 7, 8, 9, og 10 kan finde sted. Ved kombination, skal øvelserne kunne vurderes særskilt.

Øv. 9 Rundering – Unghundeklassen.

Tid: 20 min. Point: 30 Appel: 10/10

Bredde: 75 m. Rundering: 8 point.

Halsgivning: 10 point.

Bevogtning: 10 point.

Tilvejebring. 2 point.

Opgaven indeholder eftersøgning af figurant og en større genstand, f. eks. cykel, kuffert eller stor dukke, der er skjult i terrænet.

Runderingsområdets dybde opgives ikke, men bør ikke være under 200 m. alt afhængig af terrænets sværhedsgrad.

Figuranter skal være skjult og må ikke være i bevægelse.

Øv. 9 Rundering – Patruljeklassen.

Tid: 30 min. Point: 50 Appel: 10/10

Bredde: 75 m. Rundering: 15 point.

Halsgivning: 15 point.

Bevogtning: 15 point.

Tilvejebring. 5 point.

Øvelsen skal tilsigte en praktisk runderingsopgave, hvor føreren forud meddeles det fornødne arbejdsgrundlag.

Opgaven kan indeholde eftersøgning af en eller flere figuranter og endvidere kan der forekomme store genstande, f.eks. jakke, mappe, ølkasse eller lignende. I alt 3 hovedobjekter.

Runderingsområdets dybde opgives ikke, men bør ikke være under 300 m., alt afhængig af terrænets sværhedsgrad.

Figuranter kan være skjulte eller opholde sig frit i terræn, men må ikke være i bevægelse.

Øv. 9 Rundering – Kriminalklassen.

Tid: 45 min. Point: 50 Appel: 10/10

Bredde: 75 m. Rundering: 15 point.

Halsgivning: 15 point.

Bevogtning: 15 point.

Tilvejebring. 5 point.

Øvelsen skal tilsigte en praktisk runderingsopgave, hvor føreren forud meddeles det fornødne arbejdsgrundlag.

Opgaven kan indeholde eftersøgning af en eller flere figuranter og endvidere kan der forekomme genstande, dog mindst 3 hovedobjekter.

Runderingsområdets dybde opgives ikke, men bør ikke være under 500 m., alt afhængig af terrænets sværhedsgrad.

Figuranter kan være skjult, bevæge sig eller opholde sig frit i terræn

.

Øv. 9 Rundering/Eftersøgning – Vinderklassen.

Tid: 45 min. Point: 50 Appel: 10/10

Pointfordeling ved udarbejdelse af opgaven: Der skal tages hensyn til bevogtning, halsgivning, tilvejebringelse, samt arbejdets udførelse.

Øvelsen skal tilsigte en praktisk runderingsopgave, hvor føreren forud meddeles det fornødne arbejdsgrundlag.

Når føreren får anvist en praktisk eftersøgningsopgave, skal han over for dommeren gøre rede for sin dispositioner. Hvis han ændre sin dispositioner undervejs, skal han underrette dommeren her om.

Når sidste hovedgenstand er fundet, og eftersøgningen fortsætter, kan øvelsen afbrydes.

Ved eftersøgning bør området være ca. 45.000 kvadratmeter.

Øvelsen kan tilrettelægges som en egentlig rundering, og i så fald gælder reglerne for rundering. Området skal da have en bredde af ca. 75 m. og en dybde af ca. 600 m.

Opgaven kan indeholde rundering, spor, vandapportering, ransagning, genstande samt anholdelse af bevæbnede/ubevæbnede figuranter, der kan være skjult i bygninger, opholde sig i frit terræn eller være på flugt.

Figuranter der indgår i øvelsen, kan være iført diskret beskyttelse.

Hvor hunden finder genstande eller figuranter, der ikke yder modstand og ikke flygter eller forsøger derpå, skal den tilkendegive fundet ved sikker standhals og foretage bevogtning af det fundne. I de tilfælde, hvor figuranter flygter og/eller angriber hunden, skal den effektivt stands og fastholde disse ved at bide sig fast i armen.